Centar za biostatistiku i informacione tehnologije (CEBSIT) je organizaciona jedinica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini – Kosovska Mitrovica. CEBSIT pruža podršku iz biostatistike i informacionih tehnologija obrazovnoj, naučnoj i stručnoj delatnosti Fakulteta, odnosno, informatičke i tehničke usluge zaposlenima i studentima fakultetima.

Najveći doprinos CEBSIT je dao u razvoju i implementaciji koncepta učenja na daljinu. Učenje na daljinu predstavlja proces učenja u kojem su izvor znanja i primalac znanja fizički udaljeni, a između njih posreduju informaciono-komunikacione tehnologije

Na Fakultetu uz pomoć CEBSIT-a i Informatickog centra ostvaruju se sledeći vidovi učenja na daljinu: videokonferencijska predavanja, e-učenje i e-testiranje.

 1. Videokonferencijska predavanja se obavljaju u Plavoj i Crvenoj Sali kao i u Informatičkom centru zavisno od potreba pošto mobilan sistem za videokonferenciju to omogućava. Fakultet poseduje Polycom® VSX® 7000e sistem za videokonferenciju.
 2. E-učenje prestavlja proces sticanja znanja putem Interneta uz korišćenje računarskih aplikacija i okruženja u procesu učenja. Na Fakultetu se koristi MOODLE platforma za elektronsko učenje.
 3. E-testiranje predstavlja sistem za testiranje, ocenjivanje i polaganje ispita uz pomoć računara i Internet resursa. Ovaj sistem podrazumeva postojanje računarskog sistema za testiranja i baze pitanja. Od školske 2010/2011 godine test iz usmenog dela ispita iz Medicinske statistike i informatike za studente integrisanih osnovnih studija medicine i stomatologije se polagao preko Moodle platforme.
  Skip available courses

  Available courses

  Basic knowledge about cardiac and thoracic surgery - all the nurses must know

  Projekat pod nazivom Klinički put leka nastao je kao nadogradnja informacionog sistema Centralne apoteke KCS. Uz pomoć ovog softvera zdravstveni radnici i zaposleni u finansijsko-knjigovodstvenoj delatnosti po prvi put su utvrdili tokove kretanja i potrošnje materijala pojedinačno za svakog pacijenta. Ulaz lekova i potrošnog materijala i potrošnju od centralne apoteke ka priručnim apotekama KCS je zamislio još 1994. godine. Sistem je početkom 2010. godine nadograđen savremenom verzijom softvera pod nazivom TBS Syntegra, baziranog na ERP sistemu i zasnovanog na Windows platformi i Microsoft SQL relacionoj bazi podataka. 

  Baza podataka je jedinstvena, šifarnici organizacionih jedinica, artikala (lekova i medicinskog materijala), medicinskog osoblja lekara (1500) i sestara (3000), dijagnoza, šifara Fonda RZZO, i svih ostalih potrebnih struktuiranih podataka. Otvaranje šifara je centralizovano, sam softver radi na jedinstvenoj relacionoj bazi podataka u okviru računarske mreže Kliničkog Centra Srbije. Sistem funcioniše online na ukupno 350 računara od čega je oko 60 računara u Apotekama KCS i oko 300 računara na odeljenjima, operacionim salama, anestezijama, rendgenima, laboratorijama i ambulantama sa oko 4500 registrovanih korisnika. Materijal i lekovi se prate po odeljenjima klinika do korišćenja u lečenju pacijenata ili potrošnje u operacionim salama ili laboratorijama. Izdavanje lekova na odeljenjima povezano je sa pacijentima, uz evidenciju propisanih terapija po lekarima. Radi precizne kontrole, softver lekove prati sa više nivoa i po razliĉitim jedinicama mere:

  • Pri ulazu u apoteku, lekovi se sortiraju kvalitativno po vrsti, a kvantitativno po kutijama, u bazu podataka se unosi i podatak o datumu isteka roka lekova
  • Na odeljenjima klinika, lekovi se koliĉinski evidentiraju po tabletama
  • Pri pisanju terapije, lekovi se osim po vrsti i nazivu, izdaju u miligramima i mililitrima

  Sistem onemogućava neracionalno povlaĉenje lekova i potrošnju jer se taĉno po svakom pacijentu potraţuje po prepisanoj terapiji. Isti je slučaj evidencije i u anesteziji i operacionoj sali. Kliniĉki put leka je sistem koji vrši kompletno medicinsko praćenje pacijenata, bilo da su na bolničkom lečenju, operacijama, laboratorijskim analizama ili na ambulantnim pregledima. Sve relevantne informacije za pacijente postaju deo njihovih bolniĉkih kartona. Preko sistema je moguće pratiti kompletno lečenje pacijenta. Klinički put leka prati i kompletno knjigovodstvo, kako robno (online stanje zaliha lekova i medicinskog materijala u celokupnom Kliniĉkom Centru Srbije) tako i finansijsko (cene, troškovi, donacije...). Online sistem obezbeđuje i apsolutno tačnu vrednost koja se fakturiše Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje ili koju plaćaju pacijenti. Pored toga sistem sadrži i obimnu stručnu medicinsku i farmakološku evidenciju o korišćenju lekova i materijala u primeni terapija. Zbog ogromne sistematizovane baze podataka, koja prati i pacijente sa istorijama bolesti, kao i kretanje materijala i lekova, sistem doprinosi efikasnosti zaposlenih i velikim uštedama, zbog nemogućnosti gubitka materijala i lekova. Takođe, zbog praćenja isteka roka lekova, smanjuje se potreba za preteranim skladištenjem, a naručivanje novih zaliha može biti pravovremeno.

  Onlajn kurs za studente doktorskih studija " Primena statističkih metoda u medicini"